Fotocredit: Bjørnar Kruse

Våre Fanesaker

24. august 2015

Miljøpartiet De Grønne Gausdal:

  • Vil at Gausdal kommune skal jobbe aktivt med grønn næringsutvikling. Deler av kommunale fond skal øremerkes til dette. Kommunen skal bidra med lokaler, kompetanse, nettverk og hjelp i oppstartfasen. Kommunen skal også bidra aktivt til å legge til rette for økt foredling og lokal omsetning av mat produsert i Gausdal for eksempel ved å tilby et permanent utsalgssted for lokalprodusert mat i Gausdal.
  • Vil ha en forbedring av kollektivtilbudet og sykkelveier i kommunen. Sykkelvei mellom Forset og Linflåa må prioriteres.
  • Gausdal kommune skal også bidra til at det bygges ut ladestasjoner for elbil og til at det bygges en hydrogenstasjon i Gausdal eller eventuelt i et interkommunalt samarbeid.
  • Gausdal kommune sin virksomhet fører til store utslipp av klimagasser i dag. Vi ønsker at kommunen ved offentlige anbud og innkjøp skal anskaffe el og hydrogenbiler til eget bruk der det er mulig, sørge for omfattende Enøk -tiltak og satse på ny fornybar energi i egne bygg.
  • Vi ønsker å opprettholde og styrke grendeskolene.
  • Vi ønsker å styrke lokaldemokratiet og lokalsamfunnet i Gausdal. Derfor er vi imot kommunesammenslåing fordi det  vil føre til økt sentralisering, tap av lokale arbeidsplasser og lengre vei til beslutningstakere og servicetilbud. Vi vil allikevel selvsagt respektere et eventuelt flertall for sammenslåing etter en rådgivende folkeavstemning.
  • Vi ønsker å styrke eldreomsorgen og gjøre hverdagen til de som bor på institusjon mer aktiv.
  • Vi vil jobbe for at Gausdal kommune utarbeider en ny, ambisiøs og forpliktende klimaplan.
  • Vi ønsker å styrke og utvide dagens tillskuddsordning for sommerjobber til innenbygdsboende ungdom.
  • Vi ønsker å innføre et kommunalt tilskudd til bønder som driver seterdrift i fjellet med melkekyr.